Algemene Voorwaarden Vakantieveluwe.com

Download hier de Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Vakantieveluwe.com
 
Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Van Essen Recreatie
Handelend onder de naam/namen:
- www.vakantieveluwe.com
Vestigingsadres:
Stakenbergerhout 13
3845JE Harderwijk
Telefoonnummer: 0341-432995
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m zaterdag vanaf 08.30 uur tot 18.00 uur
E-mailadres: info@vakantieveluwe.com
KvK-nummer: 64279553
Btw-nummer: NL855596478B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan.


1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een
beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de
ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door
de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige
nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of
elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot
levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van
gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
materiele drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de
nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht.

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst
een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie .

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifidaangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ed


HUURVOORWAARDEN TUSSEN VAKANTIEVELUWE.COM. EN HUURDER

Artikel 1. Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Beheerder: degene die namens de Huiseigenaar van een Vakantiehuis taken van beheer waarneemt.
b. Bijkomende kosten: Kosten voor Lokale diensten, plaatselijke door of vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen (toeristenbelasting) en andere kosten buiten de netto huursom om.
c. Externe voorzieningen: voorzieningen en diensten buiten het perceel van het Vakantiehuis. Hieronder vallen onder meer tennisbanen, zwembaden, speeltuinen en sportfaciliteiten.
d. Huiseigenaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven aan Vakantieveluwe.com het Vakantiehuis in eigen naam, maar voor rekening en risico van de Huiseigenaar te verhuren aan Huurders.
e. Huurder: degene die een Vakantiehuis uit het aanbod van Vakantieveluwe.com huurt of wenst te gaan huren.
f. Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Vakantieveluwe.com en Huurder, met inbegrip van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Huurvoorwaarden.
g. Huurvoorwaarden: de Huurvoorwaarden Vakantiehuizen die onderdeel zijn van de Huurovereenkomst tussen Vakantieveluwe.com en Huurder.
h. Lokale diensten: diensten die de Huiseigenaar, al dan niet door bemiddeling van Vakantieveluwe.com, met de Huurder overeenkomt en ter plaatse levert. Hieronder vallen onder meer en in ieder geval het gebruik van aanwezige vaartuigen, (motor)voertuigen en (elektrische) fietsen, schoonmaakdiensten, de verzorging van bedlinnen, haardhout, gas en energie, etc.
i. Medehuurder: degene die samen met Huurder in het Vakantiehuis verblijft.
j. Vakantiehuis: het verhuurobject in welke vorm en onder welke benaming dan ook die door Huiseigenaar wordt opgegeven in de Overeenkomst, met inbegrip van alle (on)roerende zaken welke op het perceel van de Huiseigenaar aanwezig zijn of aanwezig waren bij de aanvang van de huurperiode en met uitsluiting van (zaken voor) Lokale diensten.
k.Vakantieveluwe.com, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64279553, gevestigd aan de Stakenbergerhout 13, 3845 JE te Harderwijk.
l. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Huurder om binnen een bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand (het herroepingsrecht is uitgesloten – zie artikel 5).

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Vakantieveluwe.com. Handelend onder de naam/namen: vakantieveluwe.com, eenhuisjehuren.nl.
Vestigingsadres: Stakenbergerhout 13, 3845 JE Harderwijk
Telefoonnummer: 0341-432995
Bereikbaarheid: Van maandag t/m zaterdag vanaf 08.30 uur tot 18.00 uur
E-mailadres: info@vakantieveluwe.com
KvK-nummer: 64279553
Btw-nummer: NL855596478B01

Artikel 3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1 Deze Huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende leveringen en diensten van Vakantieveluwe.com aan een Huurder. Aanvullende of afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Vakantieveluwe.com schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 - Aanbod & prijzen
Vrijblijvend en herroepbaar
1. Een aanbod van Vakantieveluwe.com kan worden ingetrokken of gewijzigd, zolang het aanbod niet is geaccepteerd. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Kennelijke fouten
2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Vakantieveluwe.com niet.
Omschrijving aanbod
3. Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het aanbod door Vakantieveluwe.com, in het bijzonder de beschrijving van het Vakantiehuis, en verlangt daarvan geen nadere omschrijving.
Prijzen
4. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting, maar exclusief kosten van een (niet verplichte) annulerings‐ en/of reisverzekering. Bijkomende kosten worden apart vermeld.
Prijsaanpassing aanbod met specifieke geldigheidsduur
5. Indien het aanbod een specifieke geldigheidsduur heeft worden de aangeboden prijzen slechts verhoogd in verband met veranderingen in BTW tarieven.
Prijsverhoging na sluiten overeenkomst
6. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn (enkel) toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 5. Herroepingsrecht
1. Het herroepingsrecht (de mogelijkheid van de huurder om binnen een bedenktijd (kosteloos) af te zien van de overeenkomst op afstand) is bij de diensten van Vakantieveluwe.com uitgesloten. In het bijzonder is van het herroepingsrecht uitgesloten dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden (conform artikel 10.5 Algemene Voorwaarden Thuiswinkel). Een boeking van een vakantiewoning kan dus niet worden herroepen door de Huurder. Wel heeft de huurder op basis van artikel 9 de mogelijkheid te annuleren met in achtneming van de annuleringsvergoeding.

Artikel 6. Reservering en Overeenkomst
Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van beschikbaarheid en het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Huurder en het voldoen aan de voorwaarden.
Beschikbaarheidscontrole
2. Vakantieveluwe.com controleert na ontvangst van de reservering de beschikbaarheid bij de Huiseigenaar.
Screening huurder
3. Vakantieveluwe.com kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Huurder aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Vakantieveluwe.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Reserveringsbevestiging
4. Als Vakantieveluwe.com de reservering in behandeling neemt, ontvangt de Huurder zo spoedig mogelijk een reserveringsbevestiging, per post of per e‐mail.
5. Is Huurder binnen twee dagen na de reservering niet in het bezit van een reserveringsbevestiging of afwijzing dan dient de Huurder contact op te nemen met Vakantieveluwe.com.
Controle bevestiging door huurder
6. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, vraagt Vakantieveluwe.com de Huurder om na ontvangst van de reserveringsbevestiging de juistheid en volledigheid van de reservering te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen drie dagen na ontvangst aan Vakantieveluwe.com te melden.
Wijzigingen
7. Indien Huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Vakantieveluwe.com niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Vakantieveluwe.com en de Huiseigenaar om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen worden geaccepteerd. In het geval Vakantieveluwe.com de wijzigingen van de Huurder accepteert, kan Vakantieveluwe.com de Huurder de werkelijke wijzigingskosten in rekening brengen. Deze bedragen in ieder geval 25 euro aan administratiekosten.

Voorwaarde – recreatief gebruik
8. De overeenkomst tussen Vakantieveluwe.com en Huurder betreft de huur van één of meerdere Vakantiehuizen, dat naar zijn aard van korte duur is. Huur van een Vakantiehuis voor meer dan drie maanden en voor niet-recreatieve bewoning of gebruik is niet toegestaan en is een grond voor directe ontbinding van de Huurovereenkomst, ontruiming en ontzegging van (verdere) toegang tot het Vakantiehuis.
Voorkeuren
9. Voorkeuren (preferenties) dienen gelijktijdig met de opdracht tot reservering te worden opgegeven aan Vakantieveluwe.com. Voorkeuren kunnen nooit worden gegarandeerd en mogen niet als voorwaarden worden gehanteerd.
Huurder minimaal 18 jaar
10. Voor de boeking van een Vakantiehuis dient de Huurder minimaal 18 jaar te zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
Voorwaarden gesteld aan huurder
11. Vakantieveluwe.com accepteert geen studenten, studentenverenigingen of vrijgezellenfeesten. Hier kan, onder speciale voorwaarden, van worden afgeweken.
Bijkomende kosten, lokale diensten en externe voorzieningen
12. Bijkomende kosten, Lokale diensten en Externe voorzieningen zijn geen onderdeel van deze Huurovereenkomst. Deze worden rechtstreeks met de Huiseigenaar respectievelijk een derde overeengekomen. Vakantieveluwe.com bemiddelt slechts voor deze diensten. Vakantieveluwe.com is niet voor de uitvoering van deze diensten verantwoordelijk. Het gebruik van vaartuigen, (motor)voertuigen, fietsen is nooit inbegrepen in de Huurovereenkomst.

Artikel 7. Betaling en verdere afwikkeling
Ontvangst van betaling
1. Betaling van de huursom mag door Huurder enkel worden verricht aan Vakantieveluwe.com. Het is Huurder niet toegestaan rechtstreeks deze betaling aan de Huiseigenaar of Beheerder te doen, tenzij Vakantieveluwe.com daarmee vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd. Bijkomende kosten worden afhankelijk van hetgeen is bepaald in de Huurovereenkomst door Vakantieveluwe.com namens de Huiseigenaar geïnd of deze dienen ter plaatse aan de Huiseigenaar/Beheerder te worden betaald of deze worden verrekend met de borg.
Aanbetaling en restantbetaling
2. Huurder dient binnen vijf dagen na verzending van de reserveringsbevestiging een vooruitbetaling te doen van de helft van de totale huursom (inclusief bijkomende kosten), alsmede van de volledige reserveringskosten en de kosten van de eventuele annuleringsverzekering. Het restant van de huursom dient uiterlijk zes weken vóór aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.


Last-minute
3. Als de periode tussen reservering en de aanvang van de huurperiode korter is dan acht weken, dan dient het hele bedrag per ommegaande te worden voldaan.
Betaling per bank, ideal of creditcard
4. Betaling kan per bankoverschrijving, via iDeal of per creditcard. Als datum van betaling geldt de dag van bijschrijving op de bankrekening van Vakantieveluwe.com.
Bewijs van betaling
5. Op verlangen van Vakantieveluwe.com dient de Huurder aan Vakantieveluwe.com een bewijs van betaling te overleggen.
Niet tijdige betaling, opschorting huur
6. Indien de huursom niet op de overeengekomen datum is ontvangen door Vakantieveluwe.com, is zij gerechtigd haar prestatie op te schorten en de Huurder de toegang tot het gehuurde te ontzeggen dan wel de overeenkomst op te zeggen. De Huurder blijft in dat geval de huursom verschuldigd.

Artikel 8. Borgsom
1. De borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de Huiseigenaar of de Beheerder van het Vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in de reserveringsbevestiging anders is bepaald.
Verrekening
2. In overleg met de Huiseigenaar kunnen de bijkomende kosten worden verrekend met de borgsom. Voorts worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het Vakantiehuis aanwezige zaken met de borgsom verrekend.
Terugbetaling
3. Het berekende restant van de borgsom wordt contant terugbetaald door de Huiseigenaar of Beheerder en anders binnen veertien dagen na het verblijf door de Huiseigenaar of Beheerder geretourneerd per bank.

Artikel 9. Annulering
Annulering door huurder
1. Huurder kan de overeenkomst schriftelijk (waaronder per e-mail) annuleren. Hiervoor gelden de volgende regels:
‐ bij annulering tot 56 dagen vóór de dag van aankomst wordt 30% van de huursom in rekening gebracht.
‐ bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
De annulering per email geldt pas indien de ontvangst door Vakantieveluwe.com bevestigd is.

Annulering door Vakantieveluwe.com
2. Vakantieveluwe.com behoudt zich het recht voor de huurovereenkomst te annuleren wegens bijzondere of persoonlijke omstandigheden bij de Huiseigenaar. Indien op deze grond de Huurovereenkomst wordt geannuleerd, worden enkel de aan Vakantieveluwe.com betaalde bedragen gerestitueerd. Er is geen verdere (schade)vergoeding verschuldigd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Verhaal door de huurder op de huiseigenaar
1. In het geval de Huurder of Medehuurder schade lijdt als gevolg van een gebrek aan het Vakantiehuis zal deze eerst de Huiseigenaar c.q. diens verzekeraar buiten rechte aanspreken voor verhaal van haar schade.
2. In de overeenkomst tussen Vakantieveluwe.com en de Huiseigenaar is ten behoeve van de Huurder bedongen dat de Huurder de Huiseigenaar rechtstreeks (contractueel) aansprakelijk kan stellen indien de Huurder schade lijdt als gevolg van een gebrek aan het Vakantiehuis. De Huiseigenaar kan ter dekking van personenschade en zaakschade een verzekering afsluiten. Indien de Huiseigenaar een adequate verzekering heeft afgesloten is zijn aansprakelijkheid boven de dekking uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
Verzekerde schade en schade geleden in de uitoefening van beroep of bedrijf
3. De aansprakelijkheid van Vakantieveluwe.com voor schade waartegen de Huurder of Medehuurder is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis‐ en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de Huurder of Medehuurder lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.
Uitsluiting aansprakelijkheid tot maximaal de huursom
4. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Vakantieveluwe.com is Vakantieveluwe.com slechts aansprakelijk voor schade jegens de Huurder en Medehuurders tot in totaal het bedrag van de door Huurder betaalde huursom.
Uitsluiting aansprakelijkheid tot het verzekerde bedrag
5. De aansprakelijkheid van Vakantieveluwe.com voor schade is in ieder geval uitgesloten voor zover dit de verzekerde som van de aansprakelijkheidsverzekering van Vakantieveluwe.com overstijgt.
Verjaring
6. Iedere aanspraak op schadevergoeding van de Huurder of Medehuurder verjaart na één jaar.

Artikel 11. Verblijf en verplichtingen Huurder en Medehuurder
Aankomst
1. Huurder ontvangt van Vakantieveluwe.com na zijn (aan)betaling een bericht met daarin de naam en het telefoonnummer van de Huiseigenaar of Beheerder. Huurder maakt met de Huiseigenaar of Beheerder afspraken over de plaats en het tijdstip van het afhalen van de sleutels ( Dat kan vanaf 15.00 uur, tenzij anders overeengekomen in de Huurovereenkomst). Op de vertrekdag dient het Vakantiehuis vóór 10.00 uur weer te zijn verlaten, tenzij anders overeengekomen in de Huurovereenkomst.
Linnen
2. Voor linnengoed zoals lakens, slopen, thee‐ en handdoeken, enz. dient de Huurder zelf zorg te dragen. In enkele gevallen is het mogelijk om beddengoed te huren, dan wel is het in de prijs inbegrepen. In enkele gevallen is de huur van bedlinnen verplicht. Dit wordt in de beschrijving of de prijslijst van het Vakantiehuis vermeld.
Vertrek
3. Op de dag van vertrek dient het Vakantiehuis veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen in ieder geval het volgende inhoudt:
a. alles schoon afgewassen,
b. vuilniszakken in de container of op tijd met de reiniging meegegeven,
c. vuilnisbak van een schone plastic zak voorzien,
d. dekens of dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde,
e. koelkast leeg en schoon,
f. alle etenswaren verwijderd.
g. de vloer aangeveegd.
Externe voorzieningen
4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn Externe voorzieningen niet inbegrepen in het aanbod. Noch Vakantieveluwe.com noch de Huiseigenaar zijn verantwoordelijk voor de deugdelijke toestand of het gebruik van deze voorzieningen. Gebruik van de voorzieningen geschiedt op eigen risico van Huurder. Aan het gebruik van deze voorzieningen kunnen extra kosten zijn verbonden. Door omstandigheden kunnen voorzieningen (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.
Aantal personen
5. Het Vakantiehuis mag niet door meer personen gebruikt worden dan in de reserveringsbevestiging is vermeld. Indien blijkt dat er toch meer gebruikers zijn, dan heeft de Huiseigenaar of Beheerder het recht de Huurder en Medehuurder(s) de toegang te ontzeggen, of een bedrag van EUR 50,00 per extra persoon per nacht in rekening te brengen.
Huisdieren
6. Het meebrengen van huisdieren is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de Huiseigenaar of Beheerder het recht de Huurder en/of Medehuurder(s) zonder nadere waarschuwing de verdere toegang tot het Vakantiehuis te weigeren.
Huisregels
7. De Huurder dient zich te houden aan de door de Huiseigenaar gestelde redelijke huisregels van het Vakantiehuis. Deze zijn te vinden in het vakantiehuis of kunnen op verzoek van te voren worden opgevraagd en toegezonden.
Verplichtingen medehuurders
8. Door gebruik te maken van het Vakantiehuis zijn Medehuurders gebonden aan deze Huurovereenkomst en de huisregels. De Huurder dient de Medehuurder van deze voorwaarden op de hoogte te stellen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid huurder
Gebreken en inspectie bij aankomst
1. Op het moment van aankomst dient de Huurder het Vakantiehuis te inspecteren op gebreken en beschadigingen. Gebreken en beschadigingen dienen onverwijld gemeld te worden bij de Huiseigenaar of Beheerder. Gebreken en beschadigingen die niet op de dag van aankomst zijn gemeld worden vermoed (behoudens tegenbewijs) niet aanwezig te zijn geweest bij de aanvang van de huur en te zijn ontstaan tijdens de huurperiode. Deze schade komt voor rekening van de Huurder.
Melding gebreken
2. Tijdens die huurperiode ontstane schade dient direct bij de Huiseigenaar of Beheerder te worden gemeld.
Aansprakelijkheid voor schade
3. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade in of aan het Vakantiehuis die tijdens de huurperiode is ontstaan waaronder schade die door Huurder of Medehuurder is veroorzaakt. De Huurder is eveneens aansprakelijk voor gevolgschade die samenhangt met gebreken of beschadiging van het Vakantiehuis ontstaan tijdens de Huurperiode waaronder verminderde verhuuropbrengsten en schade in verband met annuleringen of compensatie van Huurders in de daaropvolgende huurperiodes. Vakantieveluwe.com adviseert de Huurder een adequate verzekering af te sluiten voor deze schade.
Hoofdelijke aansprakelijkheid (mede)huurders
4. Huurder en Medehuurder(s) zijn voor alle ontstane schade als bedoeld in artikel 12 lid 3 hoofdelijk aansprakelijk.
Verhaal door Vakantieveluwe.com of Huiseigenaar
5. Zowel Vakantieveluwe.com als de Huiseigenaar zijn gerechtigd de vergoeding van de door Huiseigenaar geleden schade in en buiten rechte te vorderen.

Artikel 13. Klachten
Melding klachten en gebreken
1. Heeft Huurder gegronde klachten over gebreken aan of in het Vakantiehuis en/of de schoonmaak van het Vakantiehuis, dan dient hij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Huiseigenaar of Beheerder. Deze zal de klacht van de Huurder beoordelen en indien deze gegrond is, waar mogelijk zorgen voor herstel van het gebrek en het Vakantiehuis schoonmaken.
2. Indien de Huurder bij aankomst in zijn verblijf klachten heeft, dan dient hij dit op de aankomstdag vóór 19.00 uur te melden. Huiseigenaar en Beheerder hebben het recht te laat gemelde klachten niet in behandeling te nemen.
3. De Huurder kan een klacht ook bij Vakantieveluwe.com indienen overeenkomstig de klachtenprocedure op de homepage van Vakantieveluwe.com. De Huurder is ertoe gehouden de klacht zo spoedig mogelijk bij Vakantieveluwe.com te melden indien de Huiseigenaar of Beheerder de bij hen gemelde klacht naar zijn mening niet adequaat oplost.
Reparatie door huurder
4. Als Huurder besluit zelf het gebrek te repareren of het Vakantiehuis schoon te maken, dan kan hij daarvoor geen aanspraak maken op enige vergoeding of korting.

Artikel 14 - Geschillen
1. Geschillen tussen de Huurder en Vakantieveluwe.com over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Vakantieveluwe.com te leveren of geleverde diensten, kunnen, met inachtneming van het bepaalde hieromtrent in de algemene voorwaarden Thuiswinkel, zowel door de Huurder als Vakantieveluwe.com worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
2. Wanneer de Huurder een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Vakantieveluwe.com aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de Huurder dit eerst aan Vakantieveluwe.com.

Artikel 15 - Branchegarantie
1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden overeenkomstig de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

Artikel 16. Slotbepaling
Rechten van betrokken derden
1. Op alle in deze Huurvoorwaarden opgenomen bepalingen, waaronder uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid, kan een beroep worden gedaan door Huiseigenaren, Beheerders, alsmede het personeel van Vakantieveluwe.com en door haar ingeschakelde derden.
Overdracht huur
2. Huurder kan haar rechten en verplichtingen volgend uit de Huurovereenkomst niet aan derden overdragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders hebben bepaald.
Ongeldige voorwaarden en conversie
3. Indien en voor zover enige bepaling in de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het artikel aldus geacht te zijn vervangen door een geldig artikel die zoveel mogelijk de strekking van het eerdere artikel benadert.
Nederlands recht
4. Op de rechtsverhoudingen tussen Vakantieveluwe.com en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Bevoegde rechter
5. Alle geschillen zullen enkel worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, behoudens de procedure bij de geschillencommissie.